Georgia

3'x5' nylon Georgia state flag with brass grommets